Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
Organizacja Ośrodka
statut
regulamin organizacyjny
obszar działania Filii
Poradnik i kontakt
poradnik
inf. dla osob niesłyszących
adresy i telefony
gdzie się udać
wolontariat
prace społecznie użyteczne
współpraca z mediami
Ogłoszenia
przetargi
konkursy
praca
zezwolenia
Sprawozdania
tabelaryczne
opisowe
strategia
Dokumenty
strategiczne
Projekty
Projekt systemowy
Lub. Gwarancje dla Młodzieży
Zakończone projekty
Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej
Elektroniczna
skrzynka podawcza
poniedziałek, 8 lutego 2016r.

Mieszkania chronione

O pobyt w mieszkaniu chronionym może starać się osoba, która:

  • ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę (szczególnie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi) potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymaga całodobowej opieki,
  • opuszcza pieczę zastępczą (tj. rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich,
  • jest uchodźcą lub posiada ochronę uzupełniającą.

Mieszkania chronione w mieście Lublin dla: