Wersja tekstowa strony dla słabowidzących
niedziela, 25 stycznia 2015r.

Mieszkania chronione

O pobyt w mieszkaniu chronionym może starać się osoba, która:

  • ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę (szczególnie dotyczy osób z zaburzeniami psychicznymi) potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu ale nie wymaga całodobowej opieki Mieszkania chronione dla osób usamodzielnianych,
  • opuszcza pieczę zastępczą (tj. rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną) oraz młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub zakład dla nieletnich,
  • jest uchodźcą lub posiada ochronę uzupełniającą.

Mieszkania chronione w mieście Lublin dla: